جلسه توجیهی نفرات فنی شرکت جهت پروژه زاهدان در استان سیستان بلوچستان

/
جلسه توجیهی نفرات فنی شرکت جهت پروژه زاهدان در استان سیستان بلوچست…